Pravidlá prepravy

Cestovný lístok platí na jednu jazdu bez rozdielu miesta nástupu a výstupu a je neprenosný. Lístok si starostlivo uschovajte pre prípad kontroly. Cestujúci, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, bude z prepravy vylúčený a zaplatí pokutu vo výške 20,- €. Dieťa do 10 rokov sa môže prepravovať len v sprievode dospelej osoby, ktorá zároveň zodpovedá za jeho bezpečnosť. Počas jazdy nie je dovolené stáť, ani sa pohybovať v rámci vozňa. Nastupovať a vystupovať z vozňa sa môže len miestom na to určeným. Nástup a výstup je povolený za úplného zastavenia súpravy. Vo vagóne nie je povolené fajčiť, konzumovať stravu a alkoholické nápoje, vykláňať sa z vagóna a dotýkať sa predmetov mimo priestoru, v ktorom cestujete. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepravy vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu a návykových látok, ako aj osoby, ktoré svojim správaním narúšajú plynulý priebeh jazdy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci zabudnuté,stratené alebo odcudzené v súprave, ako ani za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel dopravy.